perfekt, pluskvamperfekt

Perfekt är har-formen av verbet (t.ex. have done) och pluskvamperfekt är hade-formen av verbet (t.ex. had done).